โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต 2 เมษายน 2562
ดาวโหลด

 

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ดาวโหลด

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ดาวโหลด

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
และโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วย TEDA4I เขตสุขภาพที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวโหลด

 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง รุ่นที่ 1 ปี 2562"
ดาวโหลด

 

"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานสร้างความสุขและดูแลจิตใจในผู้สูงอายุ
ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี"ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE IDOL ) ระดับภาค รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ และเครือข่าย พชอ.พระสมุทรเจดีย์ จัดนิทรรศการฯ ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด
"กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต" ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 6
“ เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี ” ดาวโหลด

 

แผนขับเคลื่อน 62-ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 (11 ธค.62)ดาวโหลด

 

โครงชี้แจงตชว.6-7 ธค.61 บางแสนเฮอริเทจ

โรคสมาธิสั้น

DHS พชอ

ชี้แจง จิตเวชสระแก้ว

presentation-HL_official

ชี้แจง สมเด็จ

ชี้แจงตัวชี้วัด 6-7 ธ.ค.61

ชี้แจงบริการเด็ก 62 เขต6

ชี้แจงปฐมวัยปี 62

ชี้แจงวัยทำงาน ล่าสุด

ชี้แจงวัยเรียนวัยรุ่น

นำเสนอมาตรฐาน นสพ. 61

 

"ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี 2561
“เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี”วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

 

 

"จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ"

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวโหลด

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่๖ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นวิทยากรหัวข้อ : การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรม กิน-กอด-เล่น-เล่า
ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องมาตรการสร้างความปลอดภัยในสถานรองรับเด็กเอกชน
การสร้างทักษะความปลอดภัยและพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย
ในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ. โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส. ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ
สาขาสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิต
ที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอำเภอ ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ดาวโหลดเอกสารและภาพถ่ายการจัดประชุม

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอรับทุนการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก
ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 20 ทุนๆละ 25,000 บาท สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ
องค์ประกอบรวมถึงเงื่อนไขของผู้สมัครขอรับทุนได้ทาง Website ดังนี้
กรมสุขภาพจิต www.dmh.go.th
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต www.advisor.dmh.go.th
สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย www.thaiclincpsy.orgเอกสารโครงการประชุมชี้แจงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 รุ่น 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครูช พัทยา จังหวัดชลบุรี
บุคลากรสาธารณสุข ดาวโหลด
บุคลากรทางการศึกษา ดาวโหลด
เอกสาร ควบคุมภายใน

 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 ดาวโหลด

 

คู่มือการให้บริการประชาชน
กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับ อสม./อสส. ดาวโหลดคู่มือ

 

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานที่ 3 การถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่าย ดาวโหลดคู่มือ

 

 

Fackbookศูนย์สุขภาพจิตที่ 6


 

 

 
   ความพึงพอใจ

จำนวนผู้ชม เว็บไซต์

 
 
สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์