Login Form 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

  "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี 2561 “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี”วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561&quo
"จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ"
รับสมัครแม่บ้านดาวโหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวโหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่๖ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นวิทยากรหัวข้อ : การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรม กิน-กอด-เล่น-เล่า
ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องมาตรการสร้างความปลอดภัยในสถานรองรับเด็กเอกชน
การสร้างทักษะความปลอดภัยและพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย
ในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ. โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
ดาวโหลด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ดาวโหลด

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส. ดาวโหลด

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ
สาขาสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ดาวโหลด

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิต
ที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอำเภอ ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ดาวโหลดเอกสารและภาพถ่ายการจัดประชุม

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอรับทุนการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก
ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 20 ทุนๆละ 25,000 บาท สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ
องค์ประกอบรวมถึงเงื่อนไขของผู้สมัครขอรับทุนได้ทาง Website ดังนี้
กรมสุขภาพจิต www.dmh.go.th
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต www.advisor.dmh.go.th
สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย www.thaiclincpsy.orgเอกสารโครงการประชุมชี้แจงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 รุ่น 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครูช พัทยา จังหวัดชลบุรี
บุคลากรสาธารณสุข ดาวโหลด
บุคลากรทางการศึกษา ดาวโหลด
เอกสาร ควบคุมภายใน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง กลุ่มศูนย์สุขาพจิต ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนแวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 ดาวโหลด
คู่มือการให้บริการประชาชน
กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับ อสม./อสส. ดาวโหลดคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานที่ 3 การถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่าย ดาวโหลดคู่มือ
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fackbookศูนย์สุขภาพจิตที่ 6ข้อมูลทั่วไป 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 
กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
ความพึงพอใจ

 
 
จำนวนผู้ชม เว็บไซต์  
 
สถิติผู้ใช้บริการ เว็บไซต์