๙.๑ ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ประกาศ ผล การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราค
ประกาศ ผล การจ้างพนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอกชน

๙.๒ นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖

๙.๓ แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ / โครงการ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติราชการ / โครงการ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ปีงบประมาณ 2561

๙.๔ คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ของเอกชน

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐    ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนผังขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน

๙.๕ สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎกระทรวงที่แบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑


๙.๖ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ ไม่มีการทำสัญญาในลักษณะดังกล่าว

๙.๗ มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะ รัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล

             ข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายมายังหน่วยงาน

๙.๘ ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกำหนดให้ส่วนราชการ ต้องจัดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ตามแบบ สขร.๑)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561