๙.๑ ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ประกาศ ผล การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราค
ประกาศ ผล การจ้างพนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอกชน

๙.๒ นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖

๙.๓ แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ / โครงการ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

๙.๔ คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ของเอกชน


คู่มือการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐    ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนผังขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน

๙.๕ สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎกระทรวงที่แบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑


๙.๖ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ ไม่มีการทำสัญญาในลักษณะดังกล่าว

๙.๗ มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะ รัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล

             ข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายมายังหน่วยงาน

๙.๘ ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกำหนดให้ส่วนราชการ ต้องจัดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ตามแบบ สขร.๑)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565