<


โครงสร้าง
พ.ร.บ.แต่งตั้งกรม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 9
ระเบียบ/กฏที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรี/อื่นๆ
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประกวดราคา
ข่าวสอบราคา
สถิติการให้บริการ 1667
คู่มือเลข 4 หลักระบบ 1667
แผนที่กรมสุขภาพจิต

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

 

          แฟ้มข้อมูลมาตรา 9

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศใช้ (ร่าง)คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
ประกาศช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 

การจัดทำดัชนีเอกสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการ

 

สิทธิการได้รู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (RIGHTS TO KNOW)

สิทธิในการขอคำปรึกษา
สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการ
สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
สิทธิในการขอให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สิทธิในการดำเนินการแทนผู้เยาว์ไร้ความสามารถ
สิทธิในการร้องเรียน
สิทธิในการอุทธรณ์